bakkevig
Fredrikstad: Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.
1. Rettshjelpsforsikring
De fleste hjem- og innboforsikring med videre kan innholde bestemmelser som gir rett til dekning av advokat utgifter med videre. Salær og utlegg kan således være dekket av rettshjelpsforsikring, og kan kreves refundert av oppdragsgivers forsikringsseslskap.
Rettshjelpsforsikring vil alt etter konkrete vilkår normalt dekke opp til kr. 80.000,- eller kr. 100.000,-, etter fradrag av egenandel og med tillegg av prosentvis dekning av det overskytende. Mange forsikringer har en egenandel på mellom kr. 2.000,- til kr. 4.000,-, med tillegg av 20 - 25% av overskytende.
Etter nærmere avtale vil advokaten besørge saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Det presiseres at salærkravet ikke vil være begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er ansvarlig for salærkravet.

2. Fri rettshjelp
Hovedreglene for innvilgelse av fri rettshjelp er at du fyller nærmere bestemte økonomiske vilkår og at saken omfattes av reglene for fri rettshjelp. Enkelte saker gir rett til innvilgelse av fri rettshjelp uavhengig av om du fyller nærmere bestemte økomomiske vilkår. Les mer om dette nedenfor.
Dersom du har inntekt under kr. 246.000,- som enslig, eventuelt kr. 376.000,- som gift eller samboer, og ikke har formue som overstiger kr. 100.000,- kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette forutsetter imidlertid at saken omfattes av reglene for fri rettshjelp. De vanligste sakstypene for fri rettshjelp er saker om fast bosted, samværsrett og foreldreansvar for barn, oppsigelse i husleieforhold, oppsigelse i arbeidsforhold, vold fra nærstående, personskader, klage over avslag på trygdeytelser
Uavhengig av inntekts- og formuesforhold har man rett til fri advokatbistad i offentlige straffesaker, omsorgsovertakelse i barnevernssaker, samt for fornærmede og etterlatte i sedelighetssaker og voldssaker, etterlatte i nærmere bestemte straffesaker med videre.

Advokat Bakkevig AS vil hjelpe deg med å undersøke og eventuelt søke om fri rettshjelp.
ADVOKAT BAKKEVIG AS
Fredrikstad:  Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.