bakkevig
Fredrikstad: Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.

Standardvilkår

1. Saksansvar
Advokat Johannes Bakkevig vil ha det overordnede ansvar for hver enkelt sak. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å trekke inn bistand fra advokater utenfor Advokat Bakkevig AS. I slike tilfeller skal klienten opplyses om dette, og hvordan arbeidet til ektstern advokat vil bli fakturert. For det tilfelle at det trekkes inn bistand fra advokater utenfor Advokat Bakkevig AS vil vårt firma kun ha ansvar for den del av saken som leveres av våre interne advokater.

2. Salær
Salæret er ikke betinget av saksutfallet, og skal betales uavhengig av om saken avsluttes. Salæret beregnes normalt ut fra medgått tid, basert på gjeldende timerate. Av betydning for timeraten er normalt sakens kompleksitet, intensitet på oppdraget og verdiene involvert.

Advokat Bakkevig AS har varierende timerater for forskjellige oppdragstyper og klientgrupper. Opplysninger om gjeldende timerater kan oversendes eller gjøres tilgjengelig på forespørsel. Det gis gjerne et estimat over salærkrav for hele oppdraget, men estimatet må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er avtalt skriftlig. I saker hvor det er gitt en fast pris for hele oppdraget, men hvor oppdraget uavhengig av årsak ikke avsluttes, tas det forbehold om at det kan fakturers opp til det avtalte beløp basert på antall timer brukt på saken. I tillegg til timepris faktureres kostnader, utlegg og merverdiavgift.

Det legges til grunn at klienten ikke har forsikringsordninger som dekker hele eller deler av salæret eller ansvar for motpartens utgifter. Det bes opplyst dersom klienten har slik forsikring eller hvis det er ønskelig at Advokat Bakkevig AS skal foreta de nødvendige undersøkelser av om forsikringen kommer til anvendelse i den aktuelle sak. I slike tilfeller bes også klienten fremlegge kopi av den relevante forsikringspolise.

3. Utgifter og utlegg
Oppdraget i den enkelte sak vil innebære at vi kan være berettiget til å pådra nødvendige utgifter og utlegg, med mindre det foreligger klar instruks om det motsatte. Klienten vil bli konsultert før det pådras betydelig utgifter eller utlegg. Det bereges ikke noe påslag ved fakturering av kostnader og utlegg, med unntak av merverdiavgift hvor det er påkrevd.

Dersom vi engasjerer konsulenter, eksperter, eksterne advokater eller andre tredjeparter på klientens vegne, gjør vi det som deres representant og klienten er selv ansvarlig for tredjepartens honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter. Dersom det er ønskelig, kan vi bistå med at tredjepartens honorar og utgifter faktueres direkte til vår klient.


4. Salærberegning ved tvister for domstolene
Dette avsnittet gjelder bare for saker hvor det eksisterer en tvist, eller hvor det potensielt vil oppstå en tvist.

Vi gjør oppmerksom på at klienten er ansvarlig for å betale våre regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten. Hvis saken tapes er det sannsynlighet for at klienten vil bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til egne saksomkostninger, og selv om saken vinnes er det ikke sikkert at motpartens pålegges (fullt ut), eller er i stand til å betale saksomkostninger, og i begge tilfelle vil klienten være ansvarlig for å betale våre fakturarer fullt ut.


5. Forskuddsinnbetalinger
Firmaet forbeholder seg retten til å be om forskuddsinnbetalinger av beregnet salær, kostnader (herunder kostnader og utlegg til tredjeparter) og merverdiavgift. En forespørsel om forskudds nnbetaling må ikke forstås som et estimat eller tak for vårt salær, kostnader eller merverdiavgift. Innbetalinger kan motregnes mot enhver regning vi har sendt klienten, med unntak for de tilfelle der innbetalingene ble gjort for et spesifikt formål. Denne bestemmelsen innvirker ikke på retten til å bestride størrelsen på regningen. Renter av forskuddet tilfaller advokatfirmaet, dersom ikke annet er avtalt.

6. Fakturering
Normalt faktureres det hver måned med 10 dagers forfall. I alle tilfelle forbeholder vi oss retten til å sende foreløpige regninger under saksforløpet. Hvis klienten har spesielle ønsker vedrørende fakturering, bes dette opplyst slik at det kan vurderes før arbeidet påbegynnes.

7. Betaling
Dersom faktura ikke er betalt innen oppgitt frist forbeholder vi oss retten til å beregne renter. Renter vil bli beregnet etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100.

8. Kommunikasjon
Vi vil kommunisere med klienten eller den av klientens ansatte, samarbeidspartnere eller rådgivere som anses hensiktsmessig i hver enkelt sak og i det enkelte forhold. Vi ber om at det gis beskjed ved oppdragets begynnelse dersom saken er underlagt spesiell konfidensialitet eller det er bestemte personer som har myndighet til å diskutere forholdet (for eksempel at vi kun skal forholde oss til og kommunisere med en bestemt navngitt person). Vær også oppmerksom på at vi normalt kommuniserer med våre klienter via e-post, og at denne type kommunikasjon over Internett ikke er absolutt sikker. Våre e-post sendinger er som et utgangspunkt ikke kryptert. Hvis det er ønskelig med spesielle forhåndsregler vedrørende sikkerhet, ber vi om at det formidles til ansvarlig advokat.

9. Våre plikter og tredjeparts rettigheter
Firmaet har bare plikter overfor den klient som er navngitt i avtalebrev eller på annen måte, og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til tredjeperson. Hvis en tredjepart anmoder om rett til å benytte seg av våre råd så vil det bli vurdert, men vi forbeholder oss retten til å avslå en slik forespørsel. Klienten samtykker i at det ikke på noen måte handles på vegne av en tredjepart med mindre det er skriftlig avtalt i forkant.

Vi har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, eksterne advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på klientens vegne.

10. Konfidensialitet og offentlighet
Det kan forekomme at en eller flere av firmaets klienter driver sin virksomhet innenfor samme eller tilstøtende område som dere. Vi forbeholder oss retten til å bistå slike klienter, men vi vil selvfølgelig ivareta våre profesjonelle plikter i relasjon til interessekonflikter og forpliktelser vedrørende konfidensialitet som nærmere angitt i avsnittet nedenfor.

Vi skal ikke avsløre konfidensiell informasjon mottatt fra våre klienter, med mindre vi får beskjed om annet. Tilsvarende er vi ikke forpliktet til å bringe videre, eller anvende til deres fordel, konfidensiell informasjon mottatt fra andre.

Vi blir tidvis bedt om å gi informasjon om våre erfaringer, herunder saker vi har håndtert og om klienter vi bistår. Enkelte ganger gir vi offentligheten tilgang til opplysninger om firmaet og spesielle transaksjoner hvor vi bistår. Dersom klienten ikke motsetter seg det ønsker vi å kunne gi informasjon hvor vi identifiserer firmaets klient, samt i relasjon til enkelte transaksjoner, gi opplysninger om de involverte parter, forretningsområdet, en angivelse av transaksjonens verdi samt når transaksjonen forventes gjennomført. Vi ber om at det opplyses dersom noe av dette er uakseptabelt for dere. Hvis ikke legger vi til grunn at vi står fritt til å gi slike opplysninger.

11. Dokumenter og arkiver
Arkiv og dokumentasjon i anledning klienters sak blir lagret så lenge som vi mener det er fornuftig. Dette er normalt 10 år. Deretter vil dokumentasjonen bli makulert. Arkiv og dokumentasjon kan bli oppbevart elektronisk eller ved bruk av billedbehandlingssystemer. Dette gjelder alle filer og dokumenter beholdt av oss med unntak av dokumenter vi deponerer, testamenter og tilsvarende dokumentasjon.

Vi beholder opphavsretten til dokumenter utarbeidet av oss. Forutsatt full betaling av vårt salær, vil klienten ha rett til å benytte dokumentene for det formål de ble utarbeidet.

12. Klage
Vi vil behandle en klage eller reklamasjon på det arbeid vi har utført meget alvorlig. Det er vår policy å foreta grundige undersøkelser ved en klage og gi rask tilbakemelding. En klage bør adresseres til den advokat som har det overordnede ansvar for klientens sak.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er den en klagefrist å 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Østfold og Follokrets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.

14. Avslutning av engasjementet
Klienten står på ethvert tidspunkt fritt til å avslutte vårt engasjement, dersom ikke annet utrykkelig er avtalt eller underforstått i den enkelte sak. Vi har rett til å avslutte vårt arbeid med saken til enhver tid når det er rimelig grunn til det. Som rimelig grunn regnes blant annet at det er gitt uriktig eller mangelfull saksinformasjon fra klientens side, at nødvendig informasjon for vårt arbeid ikke gis innen rimelig tid, at klienten ønsker at vi skal fremme synspunkter eller hånteres saken på en måte som etter vårt skjønn ikke er faglig eller etisk forsvarlig eller ikke betaler våre fakturaer eller avtalte forskuddsinnbetalinger.

Vi skal varsle i rimelig tid før vi avslutter arbeidet. Klienten er forpliktet til å betale vårt salær, kostnader og utlegg, samt merverdiavgift som er påløpt frem til og med arbeidet avsluttes og eventuelt arbeid som er nødvendig deretter, uavhengig av hvem som avslutter engasjementet. Avsluttes et engasjement og det er avtalt fast salær for oppdraget, forbeholder vi oss retten til å fakturere for det antall timer som er brukt på saken. Vi har tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelle andre verdier som vi har i vår besittelse i påvente av betaling av vårt krav.

15. Medlemskap i Den norske Advokatforening
Vi er medlem av Den norske Advokatforening. Våre tjenester er regulert av de advoaktetiske regler utarbeidet av Den norske Advokatforening. Reglene er kodifisert som norsk rett av Justisdepartementet.

16. Endringer
Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse bestemmelsene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Endringer skal først skje etter skriftlig varsel.

17. Lovvalgsregler og verneting
Ethvert avtaleforhold mellom oss og våre klienter (og eventuelle tilhørende enheter) vedrørende de tjenester vi leverer, og ethvert søksmål eller krav som er relatert til vårt arbeid reguleres i sin helhet av norsk rett. Fredrikstad tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av dette avtaleforholdet. Vi gjør oppmerksom på at det er anlendning til å fremsette klage for Den norske Advokatforenings displinærutvalg.
ADVOKAT BAKKEVIG AS
Fredrikstad:  Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.